Mô hình 3D phục dựng giả định diện mạo Điện Kính Thiên

09/06/2016 11:01:00 AM
Mô hình 3D được thực hiện năm 2009 phục dựng giả định diện mạo Điện Kính Thiên trong Hoàng thành Thăng Long dựa trên các tư liệu lịch sử và một số kết quả khai quật tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long.

(Theo Hoangthanhthanglong.vn)