Hỏi: Các bước lập hồ sơ xin phép đầu tư theo Luật Đầu tư Nước ngoài tại Việt Nam?

23/02/2005 04:44:50 PM

Trả lời:

1. Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh gồm:

- Đơn xin cấp Giấy phép đầu tư;

- Hợp đồng hợp tác kinh doanh;

- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý, tình hình tài chính của các bên;

- Giải trình kinh tế - kỹ thuật;

- Các hồ sơ khác (nếu có) liên quan đến việc chuyển giao công nghệ; hồ sơ hoặc giải trình đánh giá tác động môi trường; hồ sơ liên quan đến việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; chứng chỉ quy hoạch, thiết kế sơ bộ thể hiện phương án kiến trúc đối với các công trình có vốn đầu tư nước ngoài.

2. Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư theo hình thức Doanh nghiệp liên doanh gồm:

- Đơn xin cấp Giấy phép đầu tư;

- Hợp đồng liên doanh;

- Điều lệ Doanh nghiệp liên doanh;

- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý, tình hình tài chính của các bên;

- Giải trình kinh tế - kỹ thuật;

- Các hồ sơ khác (nếu có) liên quan đến việc chuyển giao công nghệ; hồ sơ hoặc giải trình đánh giá tác động môi trường; hồ sơ liên quan đến việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; chứng chỉ quy hoạch, thiết kế sơ bộ thể hiện phương án kiến trúc đối với các công trình có vốn đầu tư nước ngoài.

3. Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư theo hình thức doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài gồm:

- Đơn xin cấp Giấy phép đầu tư;

- Điều lệ Doanh nghiệp;

- Văn bản xác nhận tư cách pháp lý, tình hình tài chính của nhà đầu tư nước ngoài;

- Giải trình kinh tế - kỹ thuật;

- Các hồ sơ khác (nếu có) liên quan đến việc chuyển giao công nghệ; hồ sơ hoặc giải trình đánh giá tác động môi trường; hồ sơ liên quan đến việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; chứng chỉ quy hoạch, thiết kế sơ bộ thể hiện phương án kiến trúc đối với các công trình có vốn đầu tư nước ngoài.

Ban Biên tập Tạp chí Quê Hương