Bài đồng dao: đi nắng

17/03/2017 08:00:00 AM
Kìa con chim chích / Nó đậu cành xoan...
 

Kìa con chim chích

Nó đậu cành xoan

Nó kêu ai ngoan

Thì nghe lời nó

Đi nắng phải có

Nón mũ mà che

Hễ ai không nghe

Đau đầu sỗ mũi.

(ST)