Con cò mắc giò

05/05/2017 08:00:00 AM
Con cò mắc giò mà chết / Con quạ ở nhà mua nếp làm chay...
 

Con cò mắc giò mà chết
Con quạ ở nhà mua nếp làm chay
Con cu đánh trống bằng tay
Con mào đội mũ làm thầy đọc văn.
Chiền chiện vừa khóc vừa lăn
Một bầy se sẻ bịt khăn cho cò.

(ST)