Đi tù hay dưỡng sức?

19/07/2021 11:03:00 AM
Anh xem này, tòa vừa phạt tù một người đàn ông lấy những năm vợ.

Vợ chìa tờ báo ra trước mặt chồng và nói:

- Anh xem này, tòa vừa phạt tù một người đàn ông lấy những năm vợ.

- Theo em, tòa cho anh ta đi tù hay đi dưỡng sức? - chồng hỏi.

(Sưu tầm)