Vui cười: Bị tiền bao vây

08/06/2020 08:00:00 AM
Trong chiến luỹ, để động viên binh lính, viên chỉ huy treo thưởng: - Cứ mỗi tên địch bị hạ các cậu sẽ được thưởng một quan tiền...

Trong chiến luỹ, để động viên binh lính, viên chỉ huy treo thưởng:

- Cứ mỗi tên địch bị hạ các cậu sẽ được thưởng một quan tiền.

Vài giờ sau, một tân binh lập cập bò vào báo:

- Thưa sếp... chúng... chúng ta sắp giàu to rồi, quanh công sự cơ man... là...là "tiền"!

(st)