Vui cười: Lịch sự

24/10/2019 09:00:00 AM
Một ông ngồi toa hạng nhất, lịch sự hỏi bà khách sang trọng ngồi đối diện...

- Thưa bà, nếu tôi hút thuốc ở đây thì có làm phiền bà không?

- Vâng, rất phiền.

- Vậy xin mời bà sang toa bên cạnh, tại vì tôi sẽ châm thuốc ngay bây giờ.

(sưu tầm)